Conference Committee

Conference Chairs

Che-Jen Su (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Francisco Dias (Polytechnic Institute of Leiria, Portugal)

Jia-Jhen Liu (Taiwan Hospitality & Tourism U., Taiwan)

Joanna Kosmaczewska (U. School of Physical Education in Poznan, Poland)

Jun-Ren Wang (National Taiwan Sport U., Taiwan)

Alfonso Vargas-Sánchez (Huelva U., Spain)

Kuo-Cheng R. Liu (Taiwan Hospitality & Tourism U., Taiwan)

Executive Chairs

Chih-Hung Pai (Taoyuan Innovation Institute of Technology, Taiwan)

Program Chairs

Hisao Fujimoto (Osaka U. of Economics, Japan)

Marica Mazurek (Matej Bel U., Slovakia)

Masayuki Maruyama (Poole Gakuin U., Japan)

Namjae Cho (Hanyang U., South Korea)

Yifeng Shen (Xiamen U., China)

Track Chairs

Derong Lin (Xiamen U., China): Hospitality

Hyo-Jae Joun (Korea Culture & Tourism Institute, South Korea): Recreation

Yuichi Hirooka (Wakayama U., Japan): Tourism

Organizing Committee

Chih-Chien Wang (National Taipei U., Taiwan)

Hsiao-Min Chuang (Taiwan Hospitality & Tourism U., Taiwan)

Jin-Hsing Yang (National Taiwan U. of Science & Technology, Taiwan)

Su-Lee Tsai (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Wen-Yu Su (Chinese Culture U., Taiwan)

Y. K. Wang (Taiwan Textile Research Institute, Taiwan)

Shuo-Shiung Chou (Tunghai U., Taiwan)

Reviewers

Shau-Yen Huang (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Ching-Sung Lee (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Shun-Wan Hsu (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Ta-Kuang Hsu (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Jong-Yu Chyuan (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Yuan-Huei Wang (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Wan Erh Chiang (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Wen-Hwa Ko (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Chih-Ching Teng (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Si-Shyun Lin (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Hsiang-Fei Luoh (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Chi-Mei Emily Wu (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Shan-Shan Cheng (Fu Jen Catholic U., Taiwan)

Hung-Sheng Herman Lai (Fu Jen Catholic U., Taiwan)